ГлавТрансАзиякомпаниясы жѳнүндѳ


Биз 2015-жылдан бери Кытай, Европа жана КМШ ѳлкѳлѳрүнѳн жабдуу жана товарларды импортоо, экспортоо менен ийгиликтүү алектенип келе жатабыз. Чыгыш Европанын, Россиянын жана Евро биримдикке кирген ѳлкѳлѳрдѳгү ири кардарлар жана партнёрлор бизге ишеним кѳрсѳтүп жатышат. Товарлар менен иштѳѳнүн бардык баскычтарында түзүлгѳн кызматташуунун негизинде, «ГлавТрансАзия», сатып алуунун ар кыл кѳлѳмүн үзгүлтүксүз, ийкемдүү мѳѳнѳттѳ камсыз кылууга жѳндѳмдүү.